Tuesday, November 4, 2008

Microsoft Office 2007 - Excel

Tentukan Gred Bagi Markah Pelajar
 1. Masukkan markah pelajar setiap matapelajaran.
 2. Buatkan jadual gred markah.
 3. "Define name" kepada jadual tersebut. Tujuannya adalah jadual ini sebagai tempat rujukan bagi memberi gred nanti. Di sini, nama "GRED" diberikan.
 4. Jadikan sel aktif pada tempat anda hendak masukkan gred (E3).
 5. Klik "insert function"- pilih Lookup and reference – VLOOKUP.
 6. Pada kotak dialog,
 • LOOKUP VALUE adalah markah yang anda hendak beri gred, maka klik atau taipkan nama sel tersebut (D3)
 • TABLE ARRAY adalah jadual yang hendak dijadikan rujukan. (Drag-kan jadual GRED).
 • CUL INDEX NUMBER – baris maklumat yang hendak dipaparkan melalui jadual rujukan.(2)
 • RANGE LOOKUP – taipkan TRUE
 1. Gred akan tertera pada E3 berdasarkan markah pada D3.
 2. Gerakkan kursor sehingga menyentuh penjuru bawah (kanan) sel aktif. Klik butang kanan tetikus, heret kursor untuk gelapkan sel-sel lajur E yang hendak mendapatkan gred markah.

Tips: Bagi mempercepatkan proses member gred, kita boleh klik pada sel aktif E3-copy, dan klik pada sel di mana hendak masukkan gred juga. Contoh, G3 bagi matapelajaran science, klik butang kanan tetikus, paste special-formulas.


Mencari jumlah pelajar yang mendapat gred masing-masing

 1. Define Name pada gred setiap mata pelajaran. (Langkahnya sama seperti cara define name GRED di atas)
 2. Jadikan M9 sel aktif.
 3. Klik "insert function"- pada kategori pilih Statistical – COUNTIF.
 4. Pada kotak dialog,
 • Range – drag-kan gred Math atau taipkan nama yang telah diberi semasa Define Name tadi.
 • Criteria – klik pada E di jadual GRED.

  Pada bawah kotak dialog tertera "2" bermaksud ada 2 pelajar yang mendapat gred E bagi matapelajaran Math.5. Gerakkan kursor sehingga menyentuh penjuru bawah (kanan) sel aktif. Klik butang kanan tetikus, heret kursor untuk gelapkan sel-sel lajur yang hendak mendapatkan jumlah bilangan gred.


Perhatian: Anda tidak boleh menggunakan kemudahan copy – paste special di sini, kerana RANGE yang anda hendak rujuk adalah berlainan mengikut mata pelajaran masing-masing.


Mengira Purata (average) Markah bagi setiap mata pelajaran

Mencari purata markah bagi matapelajaran Math.

 1. Jadikan sel aktif di D20.
 2. Klik "insert function"- pada kategori pilih Statistical – AVERAGE.
 3. Pada kotak dialog:
 • Number 1 : drag-kan markah math yang hendak mencari purata markahnya.
 • Dan klik OK.

Mengulangi langkah yang sama bagi mata pelajaran berikutnya ATAU copy - klik butang kanan tetikus, paste special-formulas.


Mengira Mod (Mode) Markah bagi setiap mata pelajaran

Mencari mod bagi matapelajaran Math, iaitu kekerapan markah pelajar yang dicapai.

 1. Jadikan sel aktif di sel yang anda hendak memaparkan mod.
 2. Klik "insert function"- pada kategori pilih Statistical – MODE.
 3. Pada kotak dialog:
 • Number 1 : drag-kan markah math yang hendak mencari kekerapannya.
 • Dan klik OK.

Mengulangi langkah yang sama bagi mata pelajaran berikutnya ATAU copy - klik butang kanan tetikus, paste special-formulas.


Mengira Sisihan Piawai (standard deviation ) Markah bagi setiap mata pelajaran

Mencari mod bagi matapelajaran Math, iaitu kekerapan markah pelajar yang dicapai.

 1. Jadikan sel aktif di sel yang anda hendak memaparkan sisihan paiwai.
 2. Klik "insert function"- pada kategori pilih Statistical – STDEV.
 3. Pada kotak dialog:
 • Number 1 : drag-kan markah math yang hendak mencari sisihan piawainya.
 • Dan klik OK.

Mengulangi langkah yang sama bagi mata pelajaran berikutnya ATAU copy - klik butang kanan tetikus, paste special-formulas.

No comments: